Rødovre Country

Linedance

 

Vedtægter

 

Vedtægter for

Rødovre Country Linedance

cvr.nr. 33840063

 

§ 1. Foreningens Navn og Hjemsted:

Foreningens navn er Rødovre Country Linedance.

Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune, 2610 Rødovre.

 

§ 2. Foreningens formål:

Det er Foreningens formål, at udbrede Country Linedance samt skabe socialt samvær og hygge for foreningens medlemmer.

Foreningen vil fremme og udvikle Country Linedance ved, at deltage i eksterne arrangementer (som inspiration), selv forestå arrangementer og opvisninger i og uden for lokalområdet.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig Foreningens formål.

Det er Foreningens klare mål, at ledere og instruktører er velforberedt, uddanner sig og er på forkant.

 

§ 3. Medlemskab af Organisationer:

Foreningen er medlem af relevante organisationer, herunder DGI - Storkøbenhavn, samt Foreningen Dansk Line dance.

 

§ 4. Kontingent:

Foreningens årskontingent og danseafgift fastsættes af Generalforsamlingen.

Der opkræves entre på klubaftenerne.

 

§ 5. Optagelse af medlemmer:

Enhver uanset alder der er interesseret i at danse Linedance kan optages.

Deltagelse i klubaftener og arrangementer er på medlemmets eget ansvar og risiko.

 

§ 6. Udmeldelse - Eksklusion:

Bestyrelsen kan udelukke og ekskludere et medlem, hvis et medlem ikke følger de af Generalforsamlingen fastsatte vedtægter eller hvis særlige forhold giver anledning hertil.

Medlemmet kan til enhver tid tage forholdet op på først kommende Generalforsamling.

Medlemmet kan selv udmelde sig med dags varsel.

 

§ 7. Ordinær Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens hæjeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år på sidste dansedag i februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel, ved opslag på dansestedet samt på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Forslag der ønskes forelagt Generalforsamlingen til vedtagelse, skalvære Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4. Stemmeret har alle der er medlem af foreningen, er ajour med kontingentet og været medlem i mindst 2 måneder.

Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde og ingen kan afgive mere end e'en stemme ved hver afstemning.

Stk. 5. Alleafstemninger afgives ved simpelt stemmeflertal. Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid, som gyldigt afgivet stemme.

Stk. 6. Dagsorden i forbindelse med Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af Dirigent.

2. Forelæggelse af Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab samt budget for det kommende år.

4. Behandling af indkommende forslag.

5. Valg af bestyrelse:

1. Formand på lige år.

2. Næstformand på ulige år.

3. Kasserer på lige år.

4. 1 Bestyrelsesmedlem på ulige år.

5. 1 Bestyrelsesmedlem på lige år-

6. Valg af Revisor for et år ad gangen.

6. Eventuelt.

Stk. 7. Dirigenten og referenten, underskriver referatet.

 

§ 8. Bestyrelsen -valg:

Stk. 1. Bestyrelsen er Foreningens daglige ledelse og repræsenterer Foreningen i alle forhold.

Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder og eventuellesponsorer må finde sted, når det er forelagt Formanden og behandlet samt godkendt af en enig bestyrelse (stemmeflertal).

Stk.2. Formand og kasserer samt Revisor skal være økonomisk myndige - øvrige bestyrelses- medlemmer skal være fyldt 18 år.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter de til Foreningens drift nødvendige udvalg.

 

§ 9. Tegningsret:

Foreningen tegnes af Formanden i forening med Bestyrelsen, i tilfælde af Formandes fravær, tegnes Foreningen af Næstformanden i forening med Bestyrelsen.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er det Formandens stemme der er afgørende.

 

§ 10. Ekstaordinær Generalforsamling:'

Stk. 1. Ekstraordinær Generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af Bestyrelsen eller mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden ønsker det.

Stk.2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for Bestyrelsen og indkaldelsen hertil følger reglerne som for den ordinære Generalforsamling,  Jævnfør § 7. Dagsordnen skal altid indeholde de punkter der ønskes behandlet.

 

§ 11. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab samt status fremlægges på den ordinære Generalforsamling - revideret og forsynet med kasserens underskrift samt den valgte Revisors påtegning og underskrift.

 

§ 12. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan ske på enhver Generalforsamling, såfremt det fremgår af Dagsordnen (§ 7 stk. 3) og angivne frister er overholdt. Forslaget er vedtaget når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 13. Foreningens opløsning:

Stk. 1. Beslutning om Foreningens opløsning kan kun foretages i forbindelse med særligt indkaldt Ekstraordinær Generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er for forslaget. Hvis over halvdelen men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for nedlæggelse af foreningen, indkaldes der til en ny Ekstraordinær Generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor så simpelt flertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Ved Foreningens ophør overgår Foreningens aktiver til Rødovre Kommune.

 

§ 14. Folkeoplysningsloven:

Rødovre Country Linedance forpligtiger sig til, at følge og efterleve Folkeoplysningsloven i henhold til lov og bekendtgørelser.

Foreningen stiftet, Rødovre den 12. september 2011

                   Den Stiftende Bestyrelse:

                   Formand:                Kjeld Duus

                   Næstformand:         Per Mørup

                   Kasserer:                Pia Duus

                   Bestyrelsesmedlem: Marianne Mørup

                   Bestyrelsesmedlem: Lene Brandt

 

 

Søndagshold

for

Ultra Begyndere

fra 12.00 til 13.30

Her gennemgår vi de

enkelte trin og og

gennemgår en udvalgt

dans indtil den sidder der !

Tilmelding er nødvendig

hos Pia - 28106929

OBS !! Danselokalet

Hendriksholms Boulevard 20

                                       Facebook

Tilmeld jer vores

gruppe på Facebook

Rødovre Country Linedance

og se meddelelser

om  aktuelle ting her.

Kun for medlemmer af foreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og Prøv Linedance

 Uanset hvornår du får lyst

til at prøve Linedance - skal

vi nok sørge for, at du kan

følge med.

Du får en gratis prøveaften !

Og

 Der er altid plads til netop dig !

 

 

 

 

 

 De nye årsdanse 2023 er

lagt ind på

hjemmesiden under

årsdanse og kan

downloades fra

Cobberknop.uk